Իրավական նորմեր

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակավոր աշխատանքի գործակալություն` ժամանակավոր աշխատանքի ծառայությունն իրենից ներկայացնում է գործուղում երրորդ անձի մոտ (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), այսուհետ` «Օգտվող», որոշակի հմտություններ և որակավորում ունեցող   անձանց՝ կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետով: 

Ժամանակավոր աշխատանքի գործակալությունը՝ դա ձեռնարկություն է, որի գործունեությունը կայանում է ժամանակավոր աշխատանքի գործակալության և Օգտվողի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի հիման վրա, որոշակի հմտություններով և որակավորմամբ ֆիզիկական անձանց հավաքագրելու, ընտրելու, վարձելու և օգտվողի տրամադրույանը ներկայացնելու մեջ:

Ժամանակավոր աշխատող՝ դա որոշակի ժամկետով և Օգտվողի համար որոշակի աշխատանք կատարելու համար ժամանակավոր աշխատանքի գործակալության կողմից վարձված և գործուղված ֆիզիկական անձն է: 

 

Իրավական նորմեր

Ժամանակավոր աշխատանքի իրավական հարցերը կարգավորվում են՝

  • 9 հուլիսի2003 թվականիԺամանակավորաշխատողներվարձելումասինՕրենք[1],
  • 25 մայիսի2017 թվականիԱշխատանքիգործակալությանըվերաբերողփաստաթղթերիշաբլոններիմասինընտանիքի, աշխատանքիևսոցիալականքաղաքականությանգործերովնախարարիհրամանագիր [2], 
  • 20 ապրիլի2004 թվականիԶբաղվածությանօժանդակությանևաշխատանքիշուկայիինստիտուտներիմասին  Օրենք [3],
  • 28հուլիսի 2005 թվականի Զբաղվածությանօժանդակությանևաշխատանքիշուկայիինստիտուտներիմասին  Օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելու և որոշ այլ օրենքների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Օրենք [4],
  • 19 դեկտեմբերի 2008 թվականի Զբաղվածությանօժանդակությանևաշխատանքիշուկայիինստիտուտներիմասին  Օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելու և որոշ այլ օրենքների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Օրենք,
  • 7 ապրիլի 2006 թվականի աշխատակիցներին տեղեկացնելու և նրանց հետ խորհրդատվություն անցկացնելու մասին Օրենք [5],
  • Աշխատանքի ընդհանուր միջազգային կազմակերպության 181 Կոնվենցիա, 
  • 19 նոյեմբերի 2008 թվականի Ժամանակավոր աշխատանքի մասին Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի հրահանգը

 

Ժամանակավոր աշխատանքի գործակալությունը գործատու է հանդիսանում ժամանակավոր աշխատողների համար: Հետևաբար, ժամանակավոր աշխատանքի գործակալությունը՝ ԱՕհամապատասխան հոդվածին համապատասխան կարող է լինել ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ կամ առանց իրավաենթակայության կազմակերպական միավոր: Ժամանակավոր աշխատողները կապված են ժամանակավոր աշխատանքի գործակալության հետ աշխատանքային հարաբերություններով, սակայն նրանք գործատու-օգտվողի  հետ այդպիսի փոխհարաբերություններ չեն ունենում, թեև նա անմիջականորեն օգտագործում է իրենց աշխատանքը:

 

 

Ժամանակավոր աշխատանք

Ժամանակավոր աշխատանքը –միայն աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա ժամանակավոր աշխատանքի գործակալության կողմից վարձած աշխատողի կողմից կատարած աշխատանքն է: 

Ժամանակավոր աշխատանքը այսօր ձեռնարկությունների կողմից անցկացվող կադրային քաղաքականության կայուն տարր է հանդիսանում:

Ընկերությունում մարդկային ռեսուրսների կառավարումն  օժանդակող այս մեթոդը տնտեսապես սահմանափակում է ռիսկերի տարրը՝ կապված մարդկային գործոնի հետ: Այն բարելավում է ընկերության ծախսերի կառուցվածքը, հատկապես անձնակազմի ծախսերը:
Դրա գաղափարը կայանում է սեզոնային արտադրության աճի, վաճառքի աճի, արձակուրդների դադարեցման կամ կադրերի բարձր հոսունության  դեպքերում աշխատողների զբաղվածության մասնագիտացման և ռացիոնալացման հարցը պարզեցնելու մեջ:
 
Հղումներ
1.
• OJ с 2018 թ. 594
• • OJ с 2017 թ. 1064
• • OJ с 2018 թ. 1265
• • OJ от 2005 թ. № 164, կ. 1366
5. • OJ от 2006 թ. № 79, կ. 550
 
 
 
 
 
 
Կատեգորիա՝
• Աշխատանք
 
Աշխատակիցների ընտրություն
Պետական մարմիններ աշխատանքի թույլտվության հայտի ներկայացում
Աշխատանքային վիզա
Կացարան
Կադրային և հաշվարկային ծառայություններ
Աշխատակիցների վերահսկումը համակարգողի կողմից  աշխատողի մայրենի լեզվով 
Բուժզննություն
Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրում, դժբախտ պատահարից ապահովագրում
ZUS, PIP, US և տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքային ժամերի ավարտի հաստատման վերահսկողության համար լիազորված այլ հաստատությունների առջև իրավաբանական պատասխանատվություն

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աշխատակիցների հավաքագրում

Տեղափոխման կազմակերպում

Բնակարանի որոնում

Կադրերի հավաքագրման համակարգում

Զբաղվածություն սեփական գործակալությունում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում

Իրավական նորմեր

Աշխատակիցների ապահովագրություն

Աջակցություն վիզա ստանալու գործում

ՊԱՏՎԻՐԵՔ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԶ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1
Համապատասխանությունը իրավական պահանջներին

SK աշխատանքի գործակալությունը ունի բոլոր անհրաժեշտ վկայականներն ու արտոնագրերը գործունեություն վարելու համար:

2
Սպասարկման գրասենյակ

Հավաքագրում, ընտրում և տրամադրում ենք ժամանակավոր և սեզոնային աշխատողներ, հաճախորդի` գործատուի պահանջներին համապատասխան:

3
Աշխատակիցների համալիր սպասարկում

Մենք ապահովում ենք սեզոնային և ժամանակավոր աշխատակիցների որակյալ սպասարկում: Կատարում ենք բոլոր ձևակերպումները ` վիզաներ, աշխատանքային թույլտվություններ, պայմանագրերի կնքում:

4
Գործատուների համալիր սպասարկում

Առաջարկում ենք մեր գործակալության որակավորված խորհրդատուի օգնություն, որն ապահովում ենք համագործակցության մեկնարկի պահից:

5
Ժամանակավոր աշխատակիցների ընտրություն

Ստեղծում ենք աշխատակիցների մասնագիտական պրոֆիլներ, որոնք կարճ ժամանակահատվածում հնարավորություն են տալիս գտնել աշխատակիցներ, համաձայն մեր հաճախորդի որոշակի պահանջների և չափանիշների:

6
Թարգմանիչ

Տրամադրում ենք թարգմանչի օգնություն ձևակերպումների և օտարերկրացիների զբաղվածության հետ կապված բոլոր հարցերի շրջանակներում:

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻՑ

ՊԱՏՎԻՐԵՔ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ

Armenia

Հայաստան

Ավելին
Białoruś

Բելառուս

Ավելին
Gruzja

Վրաստան

Ավելին
ru

Ռուսաստան

Ավելին
ru

Ուկրաինա

Ավելին
Uzbekistan

Ուզբեկստան

Ավելին

ՄԵՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

SK ARM Աշխատանքի գործակալություն

«ՄԱՐԻՆԵ ՀԱԽԻՆՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ» Անհատ ձեռնարկատեր

Գրանցված է ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում
ՀՎՀՀ: 25414723, Գրանցման համար: 282.1062289

 

Հասցեն` 14 1 st Blind Alley Baghramyan, apt. 169, Yerevan
sk-agencjapracy.pl, e-mail:  hakhinyan1969@gmail.com

Հեռ.` +37499613865, +37494210769, +37477613867