ნორმების ასლები

დროებითიდასაქმებისსააგენტო

დროებითიდასაქმებისსააგენტოგთავაზობთ- დროებითიდასაქმებისმომსახურეობას,რომელიცშედგებამესამეპირისთვისსამუშაოსშესრულების(ფიზიკურიანიურიდიულიპირისთვის), შემდეგშიწოდებულიროგორც„დაკვეთისშემსრულებელის“სახით, მონაწილე მხარეების მიერ პიროვნებები კონკრეტული უნარებით და კვალიფიკაციით,  მთელი შეთანხმებული დროის განმალობაში.

დროებითიდასაქმებისსააგენტო- ესგახლავთკომპანიარომელისმომსახურეობისმიზანიამუშაკებისმიღება, შერჩევადამომზადებადასაქმებისთვის,  ფიზიკური პირების განაწილება შესაბამისი კვალიფიკაციის და დადებული ხელშეკრულების მიხედვით, დროებითი დასაქმების სააგენტოს და დაკვეთის შემსრულებლის შორის.

დროებითი მუშაკი - ფიზიკური პირია, რომელიც დაქირავებულია დროებითი დასაქმების სააგენტოს მიერ და გაგზავნილია გარკვეული პერიოდით შესაბამისი სამუშაოს შესასრულებლად, დამკვეთის სასარგებლოდ.

საკანონმდებლო ნორმები

დროებითი დასაქმების საკითხები  რეგულირდება შემდეგი კანონებით:

  • კანონი 2003 წ. 9 ივლისით დათარიღებული მუშაკების დაქირავების შესახებ;
  • სოციალური დახმარების პოლიტიკის და საოჯახო საქმეების სამინისტროს განკარგულება 2017 წლის 25 მაისით დათარიღებული რომელიც ეხება დასაქმების სააგენტოებს;
  • კანონი 2004 წლის 20 აპრილით დათარიღებული, დასაქმების ბაზართან და უწყებებთან თანამშრომლობის შესახებ;
  • კანონი 2005 წლის 28 ივლისით დათარიღებული, შემოტანილი და სხვა ცვლილებებით, დასაქმების ბაზართან და უწყებებთან თანამშრომლობის შესახებ;
  • კანონი2008წლის19დეკემბრითდათარიღებული,შემოტანილიდასხვაცვლილებებით,დასაქმებისბაზართანდაუწყებებთანთანამშრომლობისშესახებ;
  • კანონი 2006 წლის 7 აპრილით დათარიღებული, მუშაკების ინფორმირების და მათი კონსულტაციის შესახებ;
  • საყოველთაო საერთაშორისო დასაქმების 181-ე კონვენცია
  • ევრო პარლამენტის და გაერთიანების 2008 წლის 19 ნოემბრის განკარგულება, დროებითი დასაქმების შესახებ.

დროებითი დასაქმების სააგენტო არის კომპანია,რომელიც ასაქმებს მუშაკებს დროებით. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია იყოს წარდგენილი როგორც კერძო პირი, დასაქმების კანონის მიხედვით, იურიდიული პირი ან საორგანიზაციო  ერთეულისუბიექტური უფლების გარეშე. დროებითი მუშაკები აკავშირებენ დროებით დასაქმების სააგენტოს დასაქმების საქმიანობით მაგრამ არ არიან ესეთი სახის მიმართებაში დამსაქმებელთან ან დამკვეთთან, თუმცა იგი უშუალოდ იყენებს მათ სამუშაოს.

დროებითი დასაქმება

დროებითი დასაქმება - ეს არის სამუშაოს სახე რომელიც სრულდება დროებითი მუშაკის მიერ, რომლებიც დაქირავებული არიან დასაქმების ხელშეკრულების საფუძველზე.

დღევანდელ დღეს დროებითი დასაქმება არის მუდმივი საკადრო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც აწარმოებენ საწარმოები. ეს მეთოდი მხარს უჭერს კომპანიების მიერ ადმიანების რესურსების მართვას, რაც ამცირებს ეკონომიური რისკის ფაქტორს, იგი დაკავშირებულია ადამიანების ფაქტორთან. ეს სტრუქტურა აუმჯობესებს კომპანიების ხარჯებს, განსაკუთრებით კი მომსახურე პერსონალის დაკარგვას. ეს აზრი ესადაგება გამარტივებას, პროფესიონალიზაციის და რაციონალიზაციის მხრივ, მუშაკების დასაქმება საწარმოში სეზონური წარმოების ზრდის და გაყიდვის ზრდის  დროს, შვებულების გაუქმებას და კადრების მაღალი ჩანაცვლების მდგომარეობას. 

 

ჩვენი მომსახურეობა

მუშაკების შერჩევა

ჩამოსვლის განხორციელება

დასაბინავებლის მოძებნა

დასაქმების პროცესის მართვა

განაკვეთზე დასაქმება სააგენტოს მიერ

საბუთების მომზადება

საკონენმდებლო ნორმები

მუშაკების დაზღვევა

სავიზო მომსახურეობა

განცხადება კონსულტაციაზე

ჩვენთან თანამშრომლობის დადებითი მხარეებია 111

1
კანონის მოთხოვნების შესრულება

დასაქმების სააგენტო სკ გააჩნია შესაბამისი სერტიფიკატები, ლიცენზია და გავლილი ტრენინგები რომლებიც საშუალებას აძლევენ აწარმოონ კომპანია.

2
მომსახურეობის ოფისი

დასაქმების პროცესში ვაწარმოებთ კადრების შერჩევა განაწილებას, დროებითი და სეზონური მუშაკების თხოვებას მომხმარებლის – დამსაქმებლის მოთხოვნის მიხედვით.

3
მუშაკების კომპლექსური მომსახურეობა

უზრუნველვყოფთ დროებითი და სეზონური მუშაკების პროფესიულ დონეზე მომსახურეობას. ჩვენ თავზე ვიღებთ ყველა ფორმალობას - ვიზები, სამუშაოს უფლება, ხელშეკრულებები.

4
დამსაქმებელის კომპლექსური მომსახურეობა

გთავაზობთ პროფესიონალურ სააგენტო მომსახურეობას მაღალი დონის კონსულტანტთან, რომელიც დახმარებას გაგიწევთ თანამშრომლობის დამყარებაში.

5
დროებითი მუშაკების შერჩევა

ვქმნით პროფესიონალურ მუშაკების მიმართულებებს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოკლე დროის განმალობაში დამსაქმებელის მოთხოვნის მიხედვით ვიპოვოთ შესაბამისი მუშაკი.

6
თარჯიმანი

გთავაზობთ თარჯიმნის მომსახურეობას ფორმალობის და აგრეთვე სხვა საქმეების მოსაგვარებლად უცხოელებისთვის.

სხვადასხვა დარგში მომუშავე სპეციალისტები

განცხადება კონსულტაციაზე

შერჩევა სხვადასხვა ქვეყნებიდან

სომხეთი

სომხეთი

დაწვრილებით
ბელორუსია

ბელორუსია

დაწვრილებით
საქართველო

საქართველო

დაწვრილებით
უკრაინა

უკრაინა

დაწვრილებით
უზბეკეთი

უზბეკეთი

დაწვრილებით

ჩვენი ლიცენზიები

დაგვიკავშირდით

SK Agencja Pracy

ul. Botaniczna 11/1, Braniewo, 14-500
biuro@sk-agencjapracy.pl